Privacyverklaring

Privacyverklaring Harlekijn – Talent Scouting & Theatrical Productions


Harlekijn - Talent Scouting & Theatrical Productions, gevestigd aan Prinsegracht 27, 2512 EW Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Harlekijn – Talent Scouting & Theatrical Productions

Prinsegracht 27

2512 EW Den Haag
Website: www.harlekijn.nl
E-mail: info@harlekijn.nl

Telefoon: 070 707 17 66


J.W.L. Hoekstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Harlekijn - Talent Scouting & Theatrical Productions en is bereikbaar via info@harlekijn.nl
.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Harlekijn - Talent Scouting & Theatrical Productions verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Uw reservering voor (één van) onze voorstellingen
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@harlekijn.nl
, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Harlekijn - Talent Scouting & Theatrical Productions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling (u ontvangt betaalinstructies per e-mail)
 • Verzenden van marketingmiddelen voor nieuwe voorstellingen (indien u daar expliciet voor heeft gekozen tijdens het reserveren)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld bij wijzigingen van aanvangstijden of onduidelijkheden in de reservering)
 • U te informeren over wijzigingen van onze voorstellingen
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren (u ontvangt uw reserveringsbevestiging per e-mail)
Geautomatiseerde besluitvorming
Harlekijn - Talent Scouting & Theatrical Productions neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Harlekijn - Talent Scouting & Theatrical Productions) tussen zit. Harlekijn - Talent Scouting & Theatrical Productions gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 • het reserveringssysteem kaartjesreserveren.nl van Vitalitech, waar u uw kaarten reserveert voor onze voorstellingen. Bestelgegevens worden opgeslagen op de server van Vitalitech en worden na afloop van de voorstelling daar verwijderd.
 • een Microsoft Access database waarin de bestelgegevens standaard vijf jaar worden bewaard ten behoeve van statistische gegevens voor intern gebruik. Deze bevindt zich op een encrypted NAS achter een firewall.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Harlekijn - Talent Scouting & Theatrical Productions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 • Personalia, telefoonnummer, e-mailadres en bestelgegevens: vijf jaar ten behoeve van statistische gegevens voor intern gebruik, zoals van planvorming voor toekomstige producties.
Indien u heeft gekozen voor het op de hoogte houden van toekomstige voorstellingen en activiteiten tijdens uw bestelling, dan bewaren wij bovenstaande gegevens tot het moment dat u per e-mail aan info@harlekijn.nl
 aangeeft niet meer op de hoogte te willen worden gehouden. Op dat moment worden de gegevens binnen een maand verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Harlekijn - Talent Scouting & Theatrical Productions verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zie ons cookiebeleid

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Harlekijn - Talent Scouting & Theatrical Productions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@harlekijn.nl
.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Na controle van uw identiteit verwijderen wij de kopie van uw identiteitsbewijs direct. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Harlekijn - Talent Scouting & Theatrical Productions wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Harlekijn - Talent Scouting & Theatrical Productions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@harlekijn.nl
.

Copyright © Harlekijn - Talent Scouting & Theatrical Productions - info@harlekijn.nl
Disclaimer - Privacyverklaring - Cookies